Was passiert bei Meditation

:herzen: Badania naukowe przeprowadzone przez niemieckich naukowców z Uniwersytetu w Kassel wykazały, że podczas gdy obszar klatki piersiowej przeciętnego człowieka emituje tylko 20 fotonów światła na sekundę, osoba medytująca w centrum serca i wysyłająca miłość i światło do innych emituje oszałamiające 100 000 fotonów na sekundę. To 5000 razy więcej niż przeciętny człowiek. Liczne badania wykazały również, że kiedy te fotony są nasycone miłością i intencją uzdrawiania, ich częstotliwość i wibracja wzrastają do punktu, w którym mogą dosłownie zmieniać materię, leczyć choroby i przekształcać negatywne wydarzenia.
Serce kocha, czuje, myśli i pamięta, a także komunikuje się z innymi sercami. Przechowuje informacje i stale z każdym uderzeniem pulsuje tę informację przez ciało. To znacznie więcej, niż sądzi współczesna nauka. Jest to również pompa, która pompuje komórkową symfonię, która jest samą esencją waszej istoty i jest magnetycznym i promienistym wirem oraz prawdziwym źródłem ludzkiej m
ocy. <3


:herzen: Eine wissenschaftlich gesteuerte Studie, die von deutschen Forschern an der Universität Kassel durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass während der Brustbereich eines Durchschnittspersonen nur 20 Photonen Licht pro Sekunde ausstrahlt, jemand, der in seinem Herzzentrum meditiert und anderen Liebe und Licht schickt erstaunliche 100,000 Photonen pro Sekunde. Das ist 5000 Mal mehr als der durchschnittliche Mensch. Zahlreiche Studien haben auch gezeigt, dass wenn diese Photonen in liebevoller und heilsamer Absicht infundiert sind, ihre Häufigkeit und Schwingung so weit steigt, dass sie buchstäblich Materie verändern, Krankheiten heilen und negative Ereignisse transformieren können.

Das Herz liebt, fühlt, denkt und erinnert und kommuniziert auch mit anderen Herzen. Sie speichert Informationen und kontinuierlich mit jedem Schlagpulsen diese Informationen durch den Körper. Es ist viel mehr als das, was die moderne Wissenschaft glauben würde. Es ist auch eine Pumpe, die die zelluläre Symphonie pumpt, die die eigentliche Essenz deines Seins ist und sie eine magnetische und strahlende Vortex und die wahre Quelle menschlicher Kraft ist. <3

"Wenn ein Mensch deine Seele berührt, wird dein Verstand ihn niemals löschen können"