Xenoยณ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš€ Smiley Group

Xenoยณ Smiley Group - Cosirex

IMPORTANT:
Smileys only work if you set a blank (space) before and behind the Smiley-Code!
Example:
Hello,<3how are you? = Unvisible Smiley
Hello, <3 how are you? = Visible Smiley

ยฉ Copyright: Xenoยณ Smilie Pack 1.0.0:airborne: :airborne:
:banned: :banned:
:bday: :bday:
:beer: :beer:
:shiner: :shiner:
:borg: :borg:
:censored: :censored:
:chainsaw: :chainsaw:
:chinese: :chinese:
:cookie: :cookie:
:crazyy: :crazyy:
:dance: :dance:
:head: :head:
:dead: :dead:
:doofy: :doofy:
:evilgrin: :evilgrin:
:pooh: :pooh:
:gamer: :gamer:
:googly: :googly:
:growup: :growup:
:growap: :growap:
:sub: :sub:
:grumble: :grumble:
:hi: :hi:
:hmm: :hmm:
:ill: :ill:
:lol: :lol:
:miffy: :miffy:
:huntsman: :huntsman:
:minigun: :minigun:
:missilelauncher: :missilelauncher:
:rocketlauncher: :rocketlauncher:
:sniper: :sniper:
:assaultrifle: :assaultrifle:
:ninja: :ninja:
:phatgrin: :phatgrin:
:modo: :modo:
:monster: :monster:
:oops: :oops:
:nono: :nono:
:pillepalle: :crackpot:
:pardon: :pardon:
:popcorns: :popcorns::pops:
:joke: :joke:
:pump: :pump:
:rofl: :rofl:
:shit: :shit:
:puke: :puke:
:breath: :breath:
:search::search:
:thinking: :thinking:
:spiteful: :spiteful:
:vain: :vain:
:stick::stick:
:this: :this:
:closed: :closed:
:santa: :santa:
:wayne: :wayne:
:xeno: :xeno:
:zombie: :zombie:
:chrome: :chrome:
:wbb: :wbb:._._._._._._._._._._._._._._.